Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   przeatrg nieograniczony na dostawę laparoskopu operacyjnego z wyposażeniem, elektroresektoskopu z wyposażeniem, zestawu endoskopowego laryngologicznego, kardiomonitorów, przystawki argonowej do diatermii z kompleksowym systemem zamykania naczyń. w archiwum

ZZ –44/10/07                                                                                                                                                Olsztyn, 31.10.2007 r.                               

 

 

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dostawa Laparoskopu operacyjnego z wyposażeniem, elektroresektoskopu z wyposażeniem. zestawu endoskopowego laryngologicznego, kardiomonitorów przystawki argonowej do diatermii z kompleksowym systemem zamykania naczyń,

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.10.2007 r.

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->ZAMAWIAJĄCY:

 

 

 

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

 

 

(  ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

 

 

 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

 

 

www.poliklinika.olsztyn.pl

 

 

e-mail przetargi@poliklinika.olsztyn.pl<!--[if !supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->TRYB ZAMÓWIENIA:

 

 

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych (PZP) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

 

<!--[if !supportLists]-->3.      <!--[endif]-->SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->4.      <!--[endif]-->PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 

KOD CPV:

 

 

33.10.00.00-1

 

 

Urządzenia medyczne

 

 

33.12.32.10-3

 

 

Urządzenia do monitorowania czynności serca

 

 

3319.00.00 -8

 

 

Różne urządzenia medyczne

 

 

33.16.81.00-6

 

 

Endoskopy

 

 

33.16.80.00-5

 

 

Przyrządy do endoskopii, endochirurgii

 

 

 

 

Pakiet nr 1: 

 

 

1. Laparoskop operacyjny z wyposażeniem,

 

 

2. Zestaw endoskopowy laryngologiczny z wyposażeniem,

 

 

3. Elektroresektoskop z wyposażeniem.

 

 

Pakiet nr 2:

 

 

4. Kardiomonitory

 

 

Pakiet nr 3:

 

 

5. Przystawka argonowa do diatermii z kompleksowym systemem zamykania naczyń,

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->5.      <!--[endif]-->OFERTY WARIANTOWE:

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 

<!--[if !supportLists]-->6.      <!--[endif]-->TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 

do dnia 10 grudnia 2007r..

 

7.    WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

 

<!--[if !supportLists]-->-       <!--[endif]-->Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

 

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

 

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.  1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

 

8. WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWNIU:

 

 

 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->1.      <!--[endif]-->Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

<!--[if !supportLists]-->2.      <!--[endif]-->Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

Wymienione dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane.

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->9.      <!--[endif]-->WADIUM:

 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->10.  <!--[endif]-->KRYTERIA OCENY OFERT:

 

 

 

 

Jedynym kryterium jest cena oferty.

 

 

Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto towaru, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->11.  <!--[endif]-->MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 

 

 

 

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

 

 

10-228 Olsztyn,

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 08.11.2007r. godz. 12:00

 

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2007r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->12.  <!--[endif]-->TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

 

30 dni od dnia składania ofert.

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->13.  <!--[endif]-->INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

 

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 

 

 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

 

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

 

 

 

 

16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

 

 

Przemysław Grzyb – Tel./fax.  / 089 / 539-82-18

 

 

 

 

<!--[if !supportLists]-->17.    <!--[endif]-->Specyfikacja dostępna jest na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

 

 

 

 -formularz oferty

 

-oswiadczenie

 

-załącznik nr 1

 

-załącznik nr 2

 

-załącznik nr 3

 

-SIWZ

 

-wzór umowy

 

-odpowiedzi

 

-przesuniecie terminu składania ofert

 

-zawiadomienie o proteście

 

-protest

 

-rozstrzygnięcie protestu

 

-zmodyfikowany formularz cenowy

-odpowiedzi

-druk ZP 12

-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 -zawiadomienie o proteście

-treść protestu

-rozstrzygnięcie protestu

-powtórzenie_czynności

-zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej

-zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dokument utworzył(-a):  Agnieszka Sarosiek  (31.10.2007)
Dokument wprowadził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (31.10.2007)
Dokument zatwierdził(-a):  Agnieszka Sarosiek  (26.11.2007)
Dokument modyfikował(-a):  Agnieszka Sarosiek  (26.11.2007)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^